Nákupní košík
Ks Cena / Ks Cena spolu Dostupnost
x

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

dohodnuté podľa ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky obchodu SIGNEXPERT(viď definovane nižšie) upravujú podrobnejšie práva a povinnosti  zmluvných strán zo zmluvných vzťahov založených kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo, v ktorých na jednej strane vystupuje spoločnosť DT-TRADING, s.r.o., IČO: 36843270, so sídlom Ľ.Štúra 1258/58,  99001 Veľký Krtíš ako predávajúci alebo zhotoviteľ (ďalej len „DODÁVATEĽ, “), na druhej strane druhá zmluvná strana ako záujemca,  kupujúci  alebo objednávateľ (ďalej len: „ODBERATEĽ“) a ktorých predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb (ďalej spolu ako: „TOVAR).

DODÁVATEĽ  je prevádzkovateľom internetových domén  www.signexpert.sk, www.signexpert.cz, www.signexpert.eu  a www.signexpert.hu  (ďalej len  obchod SIGNEXPERT).

ODBERATEĽ je subjekt, ktorý je objednávateľom tovaru a služieb DODÁVATEĽA.

DODÁVATEĽ spolupracuje výhradne so subjektmi s právnou subjektivitou najmä so subjektmi založenými na ďalšie podnikanie alebo s podnikmi a organizáciami orávnenými pre nákup a predaj tovaru a služieb, pričom obchodný vzťah sa riadi podľa Obchodného zákonníka. Spolupráca so subjektmi, ktoré nedisponujú IČO alebo zodpovedajúcim údajom v iných krajinách je vylúčená. ODBERATEĽ registráciou v eshope SIGNEXPERT, ako aj každou objednávkou v eshope SIGNEXPERT, prehlasuje, že spĺňa uvedené podmienky a v prípade skončenia napĺňania týchto podmienok sa zaväzuje DODÁVATEĽA o tejto skutočnosti informovať. 

Tieto podmienky upravujú aj reklamácie voči DODÁVATEĽovi, pokiaľ reklamovaný tovar alebo služba boli predmetom  zmluvy založenej objednávkou alebo cenovou ponukou z obchodu SIGNEXPERT.

 

 

Objednávka, cenová ponuka a návrh zmluvy

Eshop  SIGNEXPERT má charakter katalógu produktov. Zmena cien a dostupnosti produktov je vyhradená a nie je zo strany ODBERATEĽa  právne nárokovateľná. Objednávka  produktov, pri  ktorých je zverejnená cena, je považovaná za návrh zmluvy zo strany ODBERATEĽa. Objednávka TOVARu, u ktorého cena nie je zverejnená, sa považuje za žiadosť o cenovú ponuku. Okrem vytvorenia objednávky v eshope SIGNEXPERT môže ODBERATEĽ objednávku alebo žiadosť o cenovú ponuku zaslať DODÁVATEĽovi  aj písomne, telefonicky a e-mailom.Cenová ponuka DODÁVATEĽa  je návrhom zmluvy z jeho strany.

Pokiaľ v cenovej ponuke alebo objednávke neboli výslovne upravené podmienky dopravy a  platby, predpokladá sa, že budú účtované v zmysle cenníka dopravy a platby uverejneného na stránkach obchodu SIGNEXPERT.

Odoslaním návrhu zmluvy DODÁVATEĽovi alebo akceptáciou návrhu zmluvy zo strany DODÁVATEĽa  v akejkoľvek forme, ODBERATEĽ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto podmienky tvoria nedeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy v obchode SIGNEXPERT.

Prijatím alebo potvrdením objednávky zo strany DODÁVATEĽa sa rozumie zaslanie informatívneho e-mailu na emailovú adresu ODBERATEĽa, ktorá  bola uvedená v objednávke cez eshop. Prijatie alebo potvrdenie môže byť uskutočnené aj telefonicky alebo iným vhodným spôsobom či konaním DODÁVATEĽa so zreteľom na formu vykonanej objednávky.  Prijatím alebo potvrdením objednávky  DODÁVATEĽ deklaruje prípravu realizácie dodávky a prípravu zmluvy. Samotným prijatím alebo potvrdením objednávky nevzniká kúpna zmluva ani zmluva o dielo.

DODÁVATEĽ si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku ODBERATEĽa a nedodať mu Tovar bez udania dôvodu.

 

Vznik zmluvy

Zmluva vzniká uzavretím zmluvy v písomnej forme alebo tiež:

  1. odoslaním TOVARu na dobierku ak ODBERATEĽ objednal dodanie TOVARu alebo služieb na dobierku a nedošlo k zmene podmienok návrhu zmluvy. Úprava ceny dopravy podľa cenníka dopravy v zmysle správneho hmotnostného zaradenia zásielky zo strany DODÁVATEĽa  sa nepovažuje za zmenu podmienok návrhu zmluvy.
  2. odoslaním TOVARu na dobierku ak ODBERATEĽ objednal dodanie TOVARu alebo služieb na dobierku a všetky zmeny v takto realizovanom návrhu zmluvy boli z oboch strán potvrdené
  3. prijatím úhrady zálohovej faktúry alebo výzvy k úhrade objednávky
  4. odoslaním TOVARu v prípade, že DODÁVATEĽ  nepožaduje úhradu dodávky alebo jej časti vopred a TOVAR je odosielaný na faktúru s definovanou splatnosťou
  5. akceptáciou cenovej ponuky DODÁVATEĽa, pokiaľ bolo v ponuke uvedené, že tovar je dodávaný na záväznú objednávku

 

 

Odstúpenie od od zmluvy

V  prípade objednávky bežných skladových produktov  je ODBERATEĽ oprávnený odstúpiť od objednávky, pokiaľ nevznikla zmluva, aj bez udania dôvodu.

V prípade, že ODBERATEĽ neuhradí záväzok zo  vzniknutej  zmluvy, odmieta dodanie TOVARu  alebo neodoberie TOVAR v zmysle dohodnutého spôsobu dodania a platby, môže od zmluvy odstúpiť DODÁVATEĽ , pričom mu vzniká nárok na  storno poplatok  a úhradu všetkých oprávnených nákladov. Výšku storno poplatku stanovuje výhradne DODÁVATEĽ  a bez nutnosti primeraného odôvodnenia môže byť stanovená  až  do výšky 50% kúpnej ceny TOVARu. Pokiaľ bolo predmetom zmluvy zaplatenie zálohy zo strany ODBERATEĽa, záloha je nevratná a má charakter  zmluvnej pokuty. Týmto sa nárok DODÁVATEĽa  na storno poplatok považuje za vysporiadaný.

DODÁVATEĽ  je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade nemožnosti naplnenia zmluvy, napríklad v prípade nedostupnosti  TOVARu, ukončenia výroby alebo iného podobného dôvodu.. Ak sa DODÁVATEĽ  dozvie, že nesplní platnú zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať ODBERATEĽa  do 7 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. 

 

Vrátenie TOVARu

Vrátenie TOVARu nie je možné, pokiaľ TOVAR nebol kupovaný s výhradou práva vrátenia do stanoveného termínu. Pokiaľ bola dohodnutá kúpa s právom vrátenia TOVARu, dohodnutá lehota pre vrátenie TOVARu musí byť definovaná vo faktúre – daňovom doklade.

Tovar zaslaný s výhradou práva vrátenia nesmie ODBERATEĽ používať v bežnom režime. Možnosť vrátenia TOVARu je poskytnutá výhradne na odskúšanie vlastností TOVARu. V prípade uplatnenia možnosti vrátenia TOVARu je ODBERATEĽ povinný vrátiť TOVAR v pôvodnom stave vrátane balenia. Pokiaľ budú TOVAR alebo balenie poškodené nad mieru nevyhnutnú pre odskúšanie TOVARu, môže DODÁVATEĽ  požadovať primeraný storno poplatok za zníženie hodnoty alebo môže v krajnom prípade odmietnuť späť vzatie TOVARu.

Možnosť vrátenia TOVARu môže byť spoplatnená. V takomto prípade bude po vrátení TOVARu dobropisovaná  len kúpna cena TOVARu. Poplatok za právo vrátenia TOVARU zostáva nevratný.Vrátenie služby nie je možné.

V prípade čiastkového vrátenia tovaru budú z dobropisovanej sumy odpočítané všetky zľavy, ktoré boli poskytnuté v rámci plnenia vzniknutej zmluvy. 

 

Platobné podmienky

ODBERATEĽ je povinný zaplatiť DODÁVATEĽovi  kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Výnimočne môže byť TOVAR dodaný vopred, na faktúru s uvedením splatnosti. Nezaplatenie vyfakturovane ceny ODBERATEĽom v lehote splatnosti má za následok oprávnenie DODÁVATEĽa  požadovať od ODBERATEĽa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 5% z dlžnej čiastky za každý (aj začatý) mesiac omeškania najmenej vo výške 40EUR, s čím ODBERATEĽ výslovne súhlasí.

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje spracovávame na týchto základoch:

Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť spracovávaných osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.  Spracovávame údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

 

Oprávnené záujmy

Oprávneným záujmom DODÁVATEĽA je tiež priamy marketing – zasielanie informácií o ponukách tovarov a služieb, nakoľko existuje predpoklad, že tieto informácie dotknutú osobu zaujímajú, keďže v minulosti využívala podobný tovar alebo službu alebo jej predmet činnosti korešponduje s produktami a službami DODÁVATEĽA. 

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený.  Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Spracovanie vašich osobných údajov na tomto právnom podklade sa deje aj pri monitoringu vykonávanom prostredníctvom kamier na našich jednotlivých prevádzkach.

Ak potom vaše osobné údaje spracovávame na základe tohto právneho dôvodu, môžete proti tomuto spracovaniu namietať. Pre tento účel je zriadená osobitná mailová adresa osobneudaje@signexpert.sk.

 

Spracúvame Vaše osobné údaje na viacero oprávnených obchodných účelov (oprávnených záujmov), najmä na nasledovné účely:

  • zlepšenie, prispôsobenie alebo personalizovanie našich služieb alebo našej komunikácie s klientami, a to v prospech našich klientov;
  • aby sme porozumeli, ako ľudia interagujú z našou webstránkou
  • aby sme Vám mohli zasielať oznámenia, o ktorých si myslíme, že Vás budú zaujímať;
  • aby sme vyhodnotili efektivitu propagačných kampaní a reklamy.

Pri spracúvaní Vašich údajov na tieto účely vždy rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kliknutím sem. Berte však, prosím, do úvahy, že námietka môže ovplyvniť našu schopnosť vykonávať úlohy uvedené vyššie vo Váš prospech.   

 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekt zabezpečujúci poštové služby, subjekty zmluvne spolupracujúce s dodávateľom najmä za účelom realizácie marketingových kampaní, podporných administratívnych a technických služieb, za účelom podpory, správy a vývoja informačného systému a výkonu externého auditu, obchodní zástupcovia dodávateľa, externé call centrá, subjekty vykonávajúce prieskumy spokojnosti, reklamné agentúry.

Doprava a platba

Cenník dopravy a platby je vždy uvedený na stránkach obchodu Signexpert. Cenník pre každú krajinu určenia môže byť iný. Zmena cenníka dopravy a platby nie je zmenou týchto obchodných podmienok. Právo zmeny cenníka si DODÁVATEĽ vyhradzuje.

Cena dopravy a platby môže byť v zmluve dohodnutá inak ako je uvedená v cenníku.

Cena dopravy je závislá najmä od hmotnosti zásielky. V prípade, že zákazník v objednávke nesprávne určí hmotnosť a z nej vyplývajúcu cenu dopravy, môže DODÁVATEĽ  cenu dopravy bez ďalšieho upozornenia zmeniť.

DODÁVATEĽ  je oprávnený dodať TOVAR aj vlastnými prostriedkami. V prípade zasielania tovaru prostredníctvom poskytovateľa doručovacích služieb je výber konkrétneho poskytovateľa výhradným právom DODÁVATEĽa.

 

Riešenie sporov

Kupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na reklamacie@signexpert.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Záverečné ustanovenia

DODÁVATEĽ a ODBERATEĽ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Zároveň vzájomne výslovne uznávajú zasielanie daňových a účtovných dokladov opatrených naskenovaným podpisom a prípadne pečiatkou alebo názvom subjektu, pokiaľ budú doručené  vo forme zaručujúcej vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť, napríklad vo formáte *.pdf.

Nedeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok sú aj Reklamačné podmienky, ktoré sú samostatne zverejnené v obchode SIGNEXPERT.

Pre tieto podmienky a všetky právne vzťahy medzi DODÁVATEĽom a ODBERATEĽom platí právny poriadok Slovenskej republiky. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto podmienok.

Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi DODÁVATEĽom a ODBERATEĽom pri plnení zmluvných povinností budú riešené predovšetkým zmierom a mimosúdnou cestou. Ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie  Okresný súd vo Veľkom Krtíši.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.04.2016.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok.